هلیسا (1)
(Helisa)

IAIO (1)

وزارت سپاه (1)
(Ministry of Revolutionary Guards)

شرکت پیشرو پرواز پارسیان (1)
(The leading Parsian flight company)

شرکت پیشرو پرواز پارسیان

The leading Parsian flight company [1361/575]

1
2020

وزارت سپاه: ظفر ۲۰۰

Ministry of Revolutionary Guards: Zafar 300 (سید الشهدا ظفر ۲۰۰ {Seyedo Shohada Zafar 300}) [1472/614]

1300
kg
241
km/h
2
317
HP
1
1989

IAIO: HBI

[1395/589]

هلیسا: ظفر ۵۰۰

Helisa: Zafar 500 [1471/613]

2200
kg
5486
m
6
603
HP
1996
0.6768