Шевко С. В.: Вихрь-230

Shevko S. V.: Vikhr-230 [1267/402]

850
kg
200
km/h
4500
m
230
KM
1
Na początku lat 200X

Шевко С. В.: Триумф

Shevko S. V.: Triumph [1088/402]

160
kg
120
km/h
3500
m
1
28
KM
1
1998

Шевко С. В.

Shevko S. V. [976/402]

150
kg
130
km/h
1
28
KM
1989

Шевко С. В.

Shevko S. V. [975/402]

105
kg
60
km/h
1
15
KM
1989
0.1436