Hiển B. (2)
(Hien B.)

Thắng N. V. (1)
(Thang N. V.)

Thắng N. V.

Thang N. V. [694/287]

250
kg
1
51
KM
2013

Hiển B.: Giấc mơ

Hien B.: Dream [692/286]

500
kg
200
km/h
1
170
KM

Hiển B.

Hien B. [693/286]

375
kg
106
KM
2012
0.7096