Hafner: P.D.7

[522/110]

338
km/h
2
400
HP
1938

Hafner: P.D.6

[521/110]

454
kg
241
km/h
1
125
HP
1
1938
0.6909