Thắng N. V.

Thang N. V. [694/287]

250
kg
1
51
HP
2013
0.7