Saalbach H.

[1137/474]

1976

Pflumm M.

[785/326]

180
kg
100
km/h
1
1963
0.1243