КуАИ: Сверчок-2

KuAI: Sverchok-2 [714/156]

170
kg
1
1
1975

КуАИ: Сверчок-1

KuAI: Sverchok-1 (Cricket-1) [540/156]

195
kg
100
km/h
2700
m
38
HP
1971

КуАИ: Сверчок

KuAI: Sverchok (Cricket) [552/156]

1971

КуАИ

KuAI [1244/156]

1969

КуАИ

KuAI [462/156]

230
kg
1
25
HP
1
1968

КуАИ: Вихрь

KuAI: Vortex [400/156]

190
kg
100
km/h
5000
m
1
1963
0.1592