1 2 next

ХАИ: ХАИ-88

KhAI: KhAI-88 [1124/162]

2018

ХАИ: ХАИ-49

KhAI: KhAI-49 [1108/162]

290
kg
80
km/h
1
45
HP
1
2000

ХАИ

KhAI [1171/162]

370
kg
140
km/h
2
65
HP
1992

ХАИ: ХАИ-43

KhAI: HAI-43 [876/162]

220
kg
115
km/h
1
45
HP
1
1988

ХАИ: ХАИ-32

KhAI: HAI-32 [744/162]

220
kg
90
km/h
1
40
HP
1979

ХАИ: ХАИ-31А

KhAI: HAI-31A [742/162]

130
kg
1
1978

ХАИ: ХАИ-31

KhAI: KhAI-31 [730/162]

135
kg
1
1977

ХАИ: ХАИ-25

KhAI: KhAI-25 [698/162]

130
kg
1
11
HP
1
1974

ХАИ: ХАИ-27 Харьковчанин

KhAI: KhAI-27 Kharkovyanin [472/162]

300
kg
90
km/h
2000
m
2
38
HP
1
1970

ХАИ: ХАИ-23

KhAI: KhAI-23 [461/162]

1
1969

1 2 next

0.1673