هلیسا (1)
(Helisa)

IAIO (1)

وزارت سپاه (1)
(Ministry of Revolutionary Guards)

شرکت پیشرو پرواز پارسیان (1)
(The leading Parsian flight company)

هلیسا: ظفر ۵۰۰

Helisa: Zafar 500 [1471/613]

2200
kg
5486
m
6
603
HP
1996

شرکت پیشرو پرواز پارسیان

The leading Parsian flight company [1361/575]

1
2020

وزارت سپاه: ظفر ۲۰۰

Ministry of Revolutionary Guards: Zafar 300 (سید الشهدا ظفر ۲۰۰ {Seyedo Shohada Zafar 300}) [1472/614]

1300
kg
241
km/h
2
317
HP
1
1989

IAIO: HBI

[1395/589]

0.6885